Retura først ute med materialgjenvinning av returtre i Norge

Det er i dag store mengder returtrevirke som trenger behandling, og miljøet er avhengig av gode løsninger for å kunne gjenvinne dette. Rent og ubehandlet trevirke kan lettere gjenvinnes, da det er en enklere prosess å omdanne dette til nytt råstoff enn behandlet trevirke. Høsten 2017 startet Retura IR et forprosjekt sammen med EcoMaterials og Arbor, og nå er prøveproduksjonen i gang for fullt.

Både private og offentlige kunder ønsker å øke sin materialgjenvinningsgrad, og markedet etterspør løsninger for returtrevirke. Det blir tatt på alvor, og Retura IR har gjort et godt stykke arbeid sammen med sine samarbeidspartnere. Resultatet er en industriell løsning med materialgjenvinning av returtrevirke i Norge.

Terje Skjei, Seniorkonsulent og sjef for Retura IRs trevirkeanlegg på Skogn.

– Samfunnet har et økt fokus på materialgjenvinning og bærekraft, og det finnes i dag ingen andre ordninger i Skandinavia som har kommet i gang. Mesteparten av returtrevirke går i dag til energigjenvinning. Utenfor Skandinavia finnes det enkelte andre løsninger, men vi har jobbet aktivt for å finne alternative, og bedre, løsninger. Vi har hatt fokus på å finne bærekraftige løsninger, med så kortreist avfall som mulig.

Vi tror denne løsningen skal gi oss et konkurransefortrinn, og at materialgjenvinningen skjer i Norge gjør det enklere å ha høy sporbarhet også videre i verdikjeden, forteller Terje Skjei, Seniorkonsulent og sjef for Retura IRs trevirkeanlegg på Skogn.

Løsningen har kommet i stand gjennom et tett samarbeid med selskapene EcoMaterials og Arbor, men også NTNU og Sintef byggforsk er inne i bildet. Prosjektet startet høsten 2017, og første prøveleveranse ble levert februar i år. Måneden etter ble det innvilget støtte fra Innovasjon Norge, som er veldig positive til dette prosjektet. Allerede nå sender Retura IR to vogntog i uken til Arbors fabrikk i Hattfjelldal i Nordland. Andelen returvirke innblandet i produksjon av nye sponplater er i dag ca. 25%, men målet er å komme så raskt som mulig opp til 60%. Dette er et veldig spennende prosjekt, og produksjonen vil være i full skala i løpet av året, dersom alt går etter planen.

– Prosjektet er foreløpig på teststadiet, men prognosene er gode. Vi jobber kontinuerlig for å øke kvaliteten og mengden rent returtrevirke som kan benyttes som råmaterialer i nye produkter, forteller Terje Skjei.

Innen utgangen av 2020 håper Retura årlig å gjenvinne mer enn 25.000 tonn rent trevirke gjennom denne løsningen. Satsing på utsortering av rent trevirke vil selvfølgelig ikke kunne gjøres helt kostnadsfritt, men ved å investere i maskiner og anlegg vil det være betydelige stordriftsfordeler knyttet til å gjøre dette i en større skala. I tillegg til miljøgevinsten, vil det også gi en økonomisk gevinst for alle i verdikjeden. Fra avfallsbesitter, via gjenvinningsselskap og sponplateprodusent, til sluttkunde av nye plater.

 Vi i Retura jobber hver dag med fokus på en hensiktsmessig sirkulærøkonomi. Vi ser at det å ha løsninger i en industriell skala er helt essensielt for å lykkes. Det er både viktig og nødvendig å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp, slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Vi har et stort fokus på å utvikle nye løsninger, og bidra til å løfte Norge inn i det grønne skiftet. Det finnes mange innovasjonsmuligheter, og vi jobber aktivt for å ha morgendagens løsninger på plass i dag, informerer Lasse Falskog i Retura Norge.