Miljø- og kvalitetspolitikk

Retura Norge tilbyr sentralavtaler på avfallstjenester for næringslivet i hele landet. Målet er å tilby markedet de beste avfallsløsningene med hensyn til klima, miljø og økonomi.

Våre selskaper skal håndtere avfallet på en miljømessig og forskriftsmessig måte. Alle våre avfallsanlegg skal ha de tillatelser og godkjenninger som kreves for å håndtere avfall. Både våre driftsselskap og hovedkontoret skal som et minimum være sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Sammen med våre kunder skal vi i størst mulig grad bestrebe og finne løsninger slik at avfallet kan materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Våre råd om avfallsløsninger skal bidra til reduksjon av forurensning og vi skal i alle våre planer og handlinger tenke ressursoptimalisering og bærekraft. Vi skal være en pådriver overfor våre kunder for at de skal oppnå sine miljømål.

Ved å være sertifiserte etter ISO 9001 og 14001 forplikter vi oss til å kontinuerlig jobbe for forbedringer. 

Vi skal jobbe aktivt for et miljø i balanse, og alle våre aktiviteter skal være tuftet på våre kjerneverdier som er redelig, energisk, nær og trygg.