Drift

Retura jobber etter avfallspyramiden og vårt hovedfokus er å sørge for at avfallet sorteres slik at størst mulig grad av avfallet kan materialgjenvinnes. 

Vi samler inn og leverer avfall til våre godkjente avfallsmottak. Usortert avfall som kommer inn på våre anlegg vil gjennomgå en ytterligere sortering som sikrer en høy grad av materialgjenvinning. 

Vi sørger en hver tid for hensiktsmessige oppsamlingsenheter på returpunkter og miljøstasjoner, tilpasset type avfallsfraksjon og mengde. 

Vi sørger for synlig og tydelig merking av oppsamlingsenhetene, for på den måten bidra til at brukeren sorterer riktig. I tillegg tilbyr vi ulike former for informasjonsmateriell tilpasset kundens behov og krav.

Retura har fokus på transportoptimalisering, og at våre avfallsløsninger skal medføre færrest mulig transporter. Bilparken vår er under konstant fornyelse for å kunne tilfredsstille miljøkrav i henhold til miljøbelastning og oppsatte miljømål. Dette gjelder blant annet bruk av fornybare drivstoffalternativer, bruk av støysvake biler og bruk av partikkelfilter. 

Våre analyser og rapporter gir regelmessige tilbakemeldinger om status og tiltak for å sikre kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger. 

Service og veiledning prioriteres høyt. Sammen vil vi skape kostnadsbesparelser og merverdier for begge parter gjennom utveksling av ideer, erfaring og kompetanse.

Kundene blir betjent sentralt av kundeansvarlig og lokalt gjennom våre landsdekkende selskaper.

Finn ditt nærmeste Retura-kontor

Snakk med oss i Retura Norge