Vedtak om økning av CO2-avgift på forbrenning av avfall fra 1. januar 2024

Regjeringens forslag og Stortingets vedtak om innføring av CO2 avgift på forbrenning av avfall fører til en ekstraordinær prisregulering «endring i offentlig avgift» fra 1. januar 2024. Disse endringene treffer hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde for alle virksomheter. Avgiftssatsen er nå satt til NOK 882,- per tonn CO2. Omregnet til vekt på avfall, utgjør avgiften NOK 485,- per tonn avfall til forbrenning.


Endringen fra varslet datert 18.12.2023 på 161,- til 485- per tonn krevde en godkjennelse i EFTA. Grunnen til endring i satsen er nylig informasjon fra Skatteetaten at gruppeunntaksforordningen (GBER) nå er godkjent i EFTA. Denne godkjennelsen kom for noen dager siden, og Finansdepartementet har nå besluttet at avgiften endres fra 161,- til kr 485 pr. tonn med virkning fra 1. januar 2024.


Regjeringen begrunner den nye avgiften med at hensynet til en kostnadseffektiv klimapolitikk tilsier at utslipp fra avfallsforbrenning prises på nivå med øvrige utslipp. CO2 avgiften som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme sortering, materialgjenvinning og i tillegg redusere CO2 utslipp. Det forventes ytterligere økninger av CO2 avgiften i årene som kommer for å nå målene for de nasjonale ambisjoner om materialgjenvinning og CO2 reduksjon.


Vi ber om forståelse for nødvendigheten av denne endringen som et viktig tiltak for å nå regjeringens klimamål. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene framover.
Dersom du har spørsmål om dette eller annet, er du velkommen til å kontakte din kontraktsansvarlige i Retura Norge.