Bærekraft for fremtidige generasjoner

Vi lever i en verden i stadig endring, og på mange områder står vi overfor et større skifte. Som langsiktige og samfunnsengasjerte aktør har vi et ønske om å bidra positivt til samfunnet. Dette handler for oss om å bevare, men også utvikle våre verdier for fremtiden. 

Som en av landets største gjenvinningsaktører har vi et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Skal vi lykkes med det, må vi sørge for å være en del av morgendagens løsninger. Vårt største bidrag er å bidra, direkte og indirekte, i alle leddene i avfallspyramiden.

Vi ønsker å tilrettelegge for at  vi, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, skal investere i mennesker og løsninger for en bærekraftig fremtid. På den måten kan vi bidra til å løse morgendagens utfordringer og skape varige verdier som også kommer samfunnet rundt oss til gode.

Avfallspyramiden – vår felles veiviser

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

Felles arbeidsplan

I Retura ønsker vi å ta vår del av ansvaret for å løse de globale bærekraftutfordringene, slik at vi kan bidra både indirekte og direkte til at FNs bærekraftsmål nås. 

Vår bærekraftstrategi og forventningene vi stiller til våre virksomheter skal være et bidrag til FNs globale agenda. Alle 17 mål henger sammen og er viktige, men vi har valgt å fokusere på de områdene der vi kan utrette mest. Derfor har vi valgt å løfte frem seks bærekraftsmål vi anser som mest relevante for oss som selskap på et overordnet nivå. I tillegg oppfordrer vi våre selskaper til å benytte FNs bærekraftsmål som rammeverk i sitt arbeid med bærekraft.