Bærekraft for fremtidige generasjoner

Verden er i stadig endring. Vi står overfor et større skifte med mange utfordringer. Retura er en langsiktig og samfunnsengasjert aktør som ønsker å bidra positivt til samfunnet. For oss handler det om å bevare, men også utvikle våre verdier for fremtiden. 

Vi ser vårt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi må bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners behov. Skal vi lykkes med det, må vi være en del av morgendagens løsninger. Vårt største oppdrag er å bidra, direkte og indirekte, i alle leddene i avfallspyramiden.
Vi ønsker å tilrettelegge for at vi skal investere i mennesker og løsninger for en bærekraftig fremtid. På den måten kan vi bidra til å løse morgendagens utfordringer og skape varige verdier som også kommer samfunnet til gode.

Avfallspyramiden – vår felles veiviser

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

Felles arbeidsplan

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å løse de globale bærekraftutfordringene. På den måten kan vi bidra både indirekte og direkte til at FNs bærekraftsmål blir nådd. 

Vår bærekraftstrategi og forventningene vi stiller til våre virksomheter, skal være et bidrag til FNs globale agenda. Alle 17 mål henger sammen og er viktige, men vi har valgt å fokusere på de områdene der vi kan utrette mest.

Vi har valgt å løfte frem syv bærekraftsmål som vi anser for å være mest relevante for oss som selskap, på et overordnet nivå. I tillegg oppfordrer vi våre selskaper til å benytte FNs bærekraftsmål som rammeverk i sitt arbeid med bærekraft.