AvfallstyperMasserTegl og takstein

Tegl og takstein

Bricks and tiles

Oversikt over hva som sorteres som tegl og takstein. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1613

Hva kan leveres

Alt av tegl og takstein. Kan også inneholde Leca uten forurensning.

Krav
  • Må være fritt for organisk materiale, tak og tjærepapp, forurensede masser og fremmedelementer
  • Ingen forurensning i materiale eller overflate
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Gjenvinning

Forsvarlig sluttbehandling på deponi.

Ytterligere informasjon

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) ref. Kapittel 2 «Alminnelige bestemmelser om forurensinger».
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.