AvfallstyperFarlig avfallSpillolje – uten refusjon

Spillolje – uten refusjon

Waste oil, no refund scheme

Oversikt over hva som sorteres som ikke-refusjonsberettiget spillolje. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7012

Hva kan leveres

Omfatter motor- og smøreoljer, industrielle smøreoljer og hydrauliske oljer som ikke tilfredsstiller kravet til refusjon. Importert spillolje og olje fra internasjonal sjøfart (fartøy med totallengde over 250 fot). Spillolje blandet med andre typer farlig avfall som løsemidler, drivstoff o.l.

Krav
  • Ikke brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje og uorganisk olje
  • Ikke oljeemulsjoner, skjæreoljer, sloppvann og olje fra oljeutskillere
  • Flytende og pastøst avfall må ikke inneholde ting som verktøy, hansker, filler o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent IBC, stål- /plastfat med spuns, eller tank. IBC og fat transporteres med ADR skapbil, eller tømmes med sugebil. Tank tømmes med sugebil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres på tank for transport til godkjent sluttbehandler.

Gjenvinning

Olje benyttes som fyringsolje til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Henvisninger til regelverk:
Forskrift om farlig avfall, fastsatt av Miljøverndepartementet 19.05.94.
Avfallsforskriften kapittel 11 og 13, samt ADR-regelverket.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Innhold av svovel og halogener vil være prisregulerende.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.