AvfallstyperFarlig avfallRengjøringsmidler

Rengjøringsmidler

Cleaning agents

Oversikt over hva som sorteres som rengjøringsmidler. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7133

Hva kan leveres

Kasserte rengjøringsmidler som vanlige vaskevæsker, rengjøringsmidler fra husholdning, bilsjampo og polish.

Krav
  • Kan ikke inneholde løsemidler, uorganiske- eller organiske syrer og baser
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent IBC-beholder, plastbeholder eller plastfat med spuns eller lokk.

Transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og mellomlagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Destrueres/nøytraliseres ved godkjente anlegg og energigjenvinnes.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Hvis pH-verdi er kjent, skal dette føres inn i deklarasjonsskjemaet.
Sure rengjøringsmidler skal klassifiseres som surt organisk avfall (avfallsgruppe 7134).
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Enkelte rengjøringsmidler kan irritere hud og innånding, eller gi etseskader.
Klor- eller salmiakkholdige midler må ikke blande med hverandre eller med andre rengjøringsmidler, da det kan dannes helsefarlige gasser.