AvfallstyperFarlig avfallOljeforurenset masse

Oljeforurenset masse

Materials contaminated with oil

Oversikt over hva som sorteres som oljeforurenset masse. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7022

Hva kan leveres

Slam og annet fast oljeholdig avfall som: oljeforurenset jord, bark og fra sandfang, bunnslam fra oljeutskillere, bunnslam fra rengjøring av tanker, filler etter oppsamling av oljesøl, absorbsjonsmidler, brukte oljelenser, separatorslam fra skip, oljefilterinnsats og bensinfilter.

Krav

Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling

Oppsamling i tank, småkolli, IBC, tett container, stål- eller plastfat m/lokk.

Fat, IBC og småkolli hentes med ADR-skapbil.
Container transporteres med lift- eller krokbil.
Oljeutskillere eller tanker tømmes med ADR-sugebil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.

Sorteres, omemballeres og mellomlagres før transport til sluttbehandler eller kjøres direkte til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt avfall.

Gjenvinning

Energigjenvinning av brennbart avfall i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle denne type avfall.

Ikke brennbart avfall, deponeres på godkjent deponi.

Ytterligere informasjon

Avfallsforskriften kapittel 11 og 13. ADR-regelverket.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.

Oljeutskillere må kontrolleres og tømmes regelmessig, minst én gang per år. Det skal sendes årlig rapport til kommunen over de oljeutskillerne som er kontrollert. Det er kommunen som er tilsynsmyndighet for oljeutskillere og som bestemmer intervall for kontroller.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.