AvfallstyperFarlig avfallMaling, lim, lakk

Maling, lim, lakk

Paints, glues and varnishes

Oversikt over hva som sorteres som maling, lim og lakk. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7051

Hva kan leveres

Avfall av maling, lim, lakk, tetningsmasser og trykkfarger. Løsemiddelbasert, 2-komponent og vannbasert.

Krav
  • Må ikke inneholde halogenerte løsemidler (fluor, klor, brom eller jod) det vil da tilhøre avfallstoffnummer 7151
  • Må ikke inneholde verktøy, hansker, filler o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. Oppsamlingsutstyr byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Destrueres ved forbrenning og benyttes til energigjenvinning.

Bokser og spann av metall blir materialgjenvunnet.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.