AvfallstyperTrevirkeBlandet trevirke

Blandet trevirke

Mixed wood

Oversikt over hva som sorteres som blandet trevirke. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1142 1149

Hva kan leveres

Alt treverk, rent eller overflatebehandlet med maling og lakk. Rivningsmaterialer, paller og fruktkasser. Spon- og kryssfinerplater i små mengder.

Krav
  • Må være fri for tapet, asfalt- og gipsplaterester
  • Ikke treverk med sementrester
  • Må være fritt for metallbeslag og dørpumper
  • Ikke Huntonit, Siporex, laminater eller brannhemmende plater
  • Ikke impregnert trevirke (CCA, CU og kreosot)
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container. Behandlingsutstyr hos kunde kan være en skrukomprimator eller en rollerpack.
Containere og komprimator transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Kvernes til flis. Spiker o.l. blir separert ut med magneter. Brenselsflis lagres og transporteres i bulk til energianlegg.

Gjenvinning

Benyttes til energigjenvinning. Blandet trevirke er brensel til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp. Spiker o.l. går til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon

Treverk omfattes av deponiforbudet, ref. Avfallsforskriften kapittel 9.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.