AvfallstyperBlandet avfallBlandet avfall

Blandet avfall

Mixed waste

Oversikt over hva som sorteres som usortert restavall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

9. januar 2023

NS-nr

9912

Hva kan leveres

Blandet avfall som ikke er egnet for materialgjenvinning eller som må sorteres for videre gjenvinning.

Krav

Følgende avfall skal ikke blandes i restavfall:

 • Matavfall og flytende væske
 • Plastemballasje
 • Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
 • Smittefarlig- og medisinsk avfall, risikoavfall
 • Bildekk
 • EE-avfall
 • Asbestholdige materiale
 • Farlig avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lyskilder o.l.)
 • Brann og eksplosjonsfarlig materialet
 • Radioaktive stoffer
 • Gips
 • Tau, trosser og fiskegarn
Innsamling

Oppsamling i dunker/beholdere, sekker, containere, rullekomprimator eller lift- og krok komprimator. Det utføres visuell kontroll ved innsamling.

Transporteres med komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Ved tømming på avfallsmottak utføres det visuell kontroll og stikkprøver. Blandet avfall som skal til sortering blir tømt på et eget område. Avfall som kan skilles ut i rene fraksjoner går til material- eller energigjenvinning. Det gjøres uttak av magnetiske og ikke- magnetiske metaller. Sortert restavfall til forbrenning blir kvernet og pakket før det blir fraktes videre med tog/bil eller båt til forbrenningsanlegg. Noen avfallsmottak har forbrenningsanlegg i kort avstand ved avfallsanlegget.

 

Gjenvinning

Den største andelen av restavfallet går til energigjenvinning. Materialer som kan sorteres ut går til materialgjenvinning. Stein, grus o.l. som ikke er gjenvinnbart tas ut og går til godkjent deponi.

Ytterligere informasjon

Ekstra kostnader tilkommer ved avvik og feilsortering som fører til merarbeid.
Gjeldende lovgivning er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Ta kontakt med ditt lokale Retura selskap for ytterlig informasjon.