AvfallstyperBlandet avfallBlandet avfall

Blandet avfall

Mixed waste

Oversikt over hva som sorteres som usortert restavall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

9912

Hva kan leveres

Blandet avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

Krav

Følgende avfall skal ikke blandes i restavfall:

  • Asbestholdige materialer
  • Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
  • Brann og eksplosjonsfarlige materialer
  • Smittefarlig- og medisinsk avfall
  • Matavfall
  • Bildekk
  • EE-avfall
  • Farlig Avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør o.l.)
  • Radioaktive stoffer
  • Gips
Innsamling

Oppsamling i sekker, beholder, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være rullekomprimator.
Transporteres med komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres.
Uttak av magnetiske og ikke-magnetiske metaller, og andre fraksjoner som kan materialgjenvinnes. Uttak av stein og andre inerte partikler.

 

Gjenvinning

Gjenvinnbare fraksjoner går til materialgjenvinning. Ikke brennbare fraksjoner som stein, grus o.l. leveres godkjent deponi. Resten leveres forbrenningsanlegg til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Gjeldende lovgivning er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Ingen særlige risikoforhold.