AvfallstyperFarlig avfallAsbest

Asbest

Asbestos

Oversikt over hva som sorteres som asbest. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7250

Hva kan leveres

Asbest er en fellesbetegnelse på en rekke mineraler med fiberstruktur. Asbestholdig isolasjonsmateriale f.eks. fra kjeleanlegg og varmtvannsrør. Kan være innblandet i avrettingsmasse, fliser, eternittplater, bygg- og fasadeplater, samt filtermedium og varmbeskyttende utstyr som hansker og klær.

Krav
  • Må pakkes inn i to lag klar plast eller i lukket sekk av klar plast
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner

Innsamling

Oppsamling innplastet på pall eller innplastet i lukket container.

Transporteres med skapbil eller lift/krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg.
Mellomlagres for samtransport til godkjent sluttbehandling.

Gjenvinning

Deponering.

Ytterligere informasjon

Omfattes av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 «Deponering av avfall» og kapittel 11 «Farlig avfall».
Ble forbudt å benytte i Norge fra 1985.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Emballasje merkes med «Asbest».
Skadet eller ufullstendig emballasje kan bli avvist.
Uemballert avfall vil bli avvist.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Benytt verneutstyr.
Unngå innånding da asbeststøver kreftfremkallende. Asbeststøv som innåndes brytes ikke ned i lungene.
Asbeststøv er dokumentert årsaksfaktor ved flere sykdommer blant annet lungekreft.