AvfallstyperFarlig avfallSpraybokser

Spraybokser

Spray cans

Oversikt over hva som sorteres som spraybokser. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7055

Hva kan leveres

Brukte spraybokser som inneholder rester av lakk, rensemidler, plantevernmidler, hårlakk, insektsdreper o.l. Små gassbeholdere og brannslukkingsapparater.

Krav
  • Spraybokser som inneholder polymerende stoff, f.eks. «Fugeskum», må sorteres som egen fraksjon NS 7120 – Isocyanater
  • Ikke propanbeholdere, «camping gass» og gasser i trykkbeholdere
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i småkolli, IBC-beholder, stål- eller plastfat med lokk. Småkolli, IBC-beholder og fat byttes, og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Destrueres ved forbrenning, hvor energien benyttes til energigjenvinning. Metallet går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Spraybokser må ikke kastes i stål- og metallavfallet, da dette er en trykkbeholder som vil forårsake eksplosjon i smelteovnen på jernverket. Noen spraybokser kan inneholde tilsetningsstoffer som kan være allergi- eller kreftfremkallende.