AvfallstyperFarlig avfallSpillolje

Spillolje

Waste oil

Oversikt over hva som sorteres som refusjonsberettiget spillolje. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7011

Hva kan leveres

Oljer det er betalt smøreoljeavgift for. Brukt motor-, smøre- og girolje. Olje drenert fra oljefiltre. Mineralbaserte industrielle smøre- og hydrauliske oljer. prosess-, trafo- og bryterolje.

Det forutsettes at spilloljen:

  • Tilfredsstiller krav mht. flammepunkt > 70 grader Celsius og klorinnhold <500 ppm
  • Svovelinnhold < 0,6 %
  • Ikke blandet med annet ikke-refusjonsberettiget oljeavfall
Krav
  • Ikke prosess- og metallbearbeidingsoljer, korrosjonshindrende oljer, form- og forskalingsoljer, hvitoljer, varmeoverførings-, herde- og boreslamoljer
  • Ikke importert spillolje eller spillolje fra offentlige og private luftfartøyer, med unntak av forsvarets fly i utenriksfart, havgående fiske- og fangstbåter (utenfor 250 naut. mil), offshorevirksomhet og fra fartøyer i oppdrag fra offshore (forsyningsskip o.l.)
  • Flytende og pastøst avfall må ikke inneholde ting som verktøy, hansker, kluter o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent IBC, stål- /plastfat med spuns, eller tank. IBC og fat transporteres med ADR skapbil, eller tømmes med sugebil. Tank tømmes med sugebil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres på tank for transport til godkjent sluttbehandler.

Gjenvinning

Olje benyttes som fyringsolje til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Henvisninger til regelverk:
Forskrift om farlig avfall, fastsatt av Miljøverndepartementet 19.05.94.
Avfallsforskrift kapittel 11 og 13, samt ADR-regelverket.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Unngå innblanding av vann i spilloljen, da vannprosent blir fratrukket mengden det gis refusjon for.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.