AvfallstyperFarlig avfallOrganiske løsemidler uten halogen

Organiske løsemidler uten halogen

Organic solvents that do not contain halogens

Oversikt over hva som sorteres som organiske løsemidler uten halogen. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7042

Hva kan leveres

Organiske løsemidler som inneholder <0,5 % halogen (fluor, klor, brom eller jod) F.eks. tynner, terpentin, xylen, toluen, etylacetat, White spirit, benzen, frost- og avisningsvæsker.
Alkoholer = metanol, etanol, propanol, butanol, etylenglykol, propylenglykol. Isopropylalkohol (IPA).
Ketoner = aceton, metyletylketon (MEK), metylisobutylketon (MIBK), acetofenon m.m.
Aldehyder = formaldehyd (formalin) m.m.

Krav
  • Flytende og pastøst avfall må ikke inneholde ting som f.eks. verktøy, hansker, filler o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i IBC-beholder, stål- /plastfat med spuns, eller tank. IBC og fat byttes og transporteres med ADR skapbil. Tank tømmes med sugebil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omemballeres og lagres for transport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Destrueres ved forbrenning og benyttes til energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Må ikke blandes med halogenerte løsemidler, da dette vil gi en mye høyere behandlingskostnad.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Enkelte organiske løsemidler mistenkes å være kreftfremkallende.