AvfallstyperMasserForurensede inerte masser/fyllmasse

Forurensede inerte masser/fyllmasse

Polluted inert masses / filler

Oversikt over hva som sorteres som forurensede inerte masser og fyllmasse. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1604

Hva kan leveres

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Det kan være masser fra bygg og anlegg, eks. stein og betong, eller masser av jord og grunn. Typiske områder der det er mistanke om forurenset grunn er sentrale bystrøk og gamle industriområder. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse.

Krav
  • Må ikke være iblandet annet materiale eller fremmedelementer
  • Må ikke inneholde masser som er farlig avfall
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet må framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til godkjent deponering.

Behandling

Leveres godkjent deponi. Grad av forurensning og mengde påvirker hvor massene skal leveres og hvordan de skal håndteres.

Gjenvinning

Forurensede masser deponeres. Det skilles ofte i forurensede masser og lett forurensede masser.

Ytterligere informasjon

Avfallsforskriften kapittel 9 «Deponering av farlig avfall» og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider».
Det kreves miljøanalyse av forurensede masser før mottak.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.