AvfallstyperMasserStein, grus, sand, etc.

Stein, grus, sand, etc.

Stone, gravel, sand, etc.

Oversikt over hva som sorteres som stein, grus, sand etc. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

31. januar 2024

NS-nr

1601

Hva kan leveres

Alt av rene gravemasser som stein, grus, jord og sand.

Krav
  • Må være fritt for lett forurensede masser og forurensede masser
  • Ikke fremmedelementer eller organisk materiale
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes eller transporteres direkte til godkjent mottak.

Gjenvinning

Materialgjenvinning eller deponering. Brukes til utfyllinger og overdekning i bygg- og anleggsprosjekter samt på deponier, avhengig av kvalitet.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» og Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9 «Deponering av avfall».
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.
Dersom det oppdages forurensninger, vil det i tillegg belastes for ekstra håndtering og behandling.

Ingen særlige risikoforhold.