AvfallstyperFarlig avfallOrganisk avfall uten halogen

Organisk avfall uten halogen

Organic waste not containing halogens

Oversikt over hva som sorteres som organisk avfall uten halogen. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7152

Hva kan leveres

Organisk avfall uten organiske forbindelser. Eksempler på organisk avfall uten halogener er; avfall som pipestein eller takpapp/tjærepapp med PAH. Asfaltlim u/klor, tjæreavfall som tectyl, kreosot og organiske labratoriekjemikalier.

Krav
  • Skal ikke inneholde organisk avfall med halogen
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent emballasje og transporteres med ADR- skapbil. Oppsamling i container og transport med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes og lagres for samtransport til godkjent destruksjon. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Gjenvinning

Energigjenvinnes. Forbehandles og destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle denne type farlig avfall.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11. Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Organisk avfall uten halogen er PAH-forbindelser (polysykliske aromatiske hydrokarboner).
PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale som ved og kull, og gir utslipp i luften.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
PAH og andre organiske forbindelser er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende.