AvfallstyperFarlig avfallOrganisk avfall med halogen

Organisk avfall med halogen

Organic waste containing halogens

Oversikt over hva som sorteres som organisk avfall med halogen. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7151

Hva kan leveres

Organisk avfall med organiske forbindelser. Halogener inneholder grunnstoffene klor, fluor, jod, brom og astat. Eksempler på organisk avfall med halogener er baderomsplater med PCP (pentaklorfenol) og organiske rensemidler fra renserier. Avfettingsrester, asfaltlim med klor, malingsfjerner og destillasjonsrester med klor.

Krav
  • Skal ikke inneholde organisk avfall uten halogen
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent emballasje og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes og lagres for samtransport til godkjent destruksjon. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Gjenvinning

Energigjenvinnes. Forbehandles og destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle denne type farlig avfall.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) ref. Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Halogener er en betegnelse for hovedgruppe 17 i det periodiske systemet. Navnet betyr «saltdannere» fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Halogener må behandles med forsiktighet. De er svært reaktive.
Halogener er giftige stoffer i fri tilstand, altså når de ikke opptrer i forbindelser.