AvfallstyperFarlig avfallBlyakkumulatorer

Blyakkumulatorer

Lead accumulators

Oversikt over hva som sorteres som blyakkumulatorer. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7092

Hva kan leveres

Blybatterier som startbatterier fra biler, motorsykler, traktor o.l. Driftsbatterier fra blant annet trucker og el-biler.

Krav
  • Må ikke blandes med andre typer batterier
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling på pall med karmer. Maks tre høyder per pall. Paller byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Sorteres, omemballeres og lagres for samtransport til godkjent sluttbehandler.

Gjenvinning

Bly og plast går til materialgjenvinning og er råstoff til nye produkter. Syre blir nøytralisert og destruert.

Ytterligere informasjon

Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11 «Farlig avfall».
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Dersom pallen er påført riktig merking og fareseddel, trenger ikke batteriene å være påført dette hver for seg.

Følgende er ikke underlagt ADR når:

  • batterihusene er uskadde
  • når de er sikret, slik at de ikke kan lekke, forskyve seg eller bli skadet
  • det ikke finnes rester av syre på utsiden av kolli
  • er beskyttet mot kortslutning

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.